Aanmelding

U kunt uw kind aanmelden bij Jeps Kinder- & Jeugdpsychotherapie door het hiervoor bestemde aanmeldformulier volledig in te vullen. U dient in het bezit te zijn van een verwijsbrief van een arts (huisarts, jeugdarts GGD, medisch specialist, kinder- & jeugdpsychiater) òf een indicatie via het gebiedsteam van de gemeente waar uw kind staat ingeschreven. Indien u verwezen bent door uw (huis)arts, dan kunt u deze verzoeken om de verwijsbrief voorafgaand aan het intakegesprek via ZorgDomein aan ons te verzenden.

Zodra wij het ingevulde aanmeldformulier hebben ontvangen, zullen wij telefonisch contact met u opnemen voor een telefonische screening om na te gaan of de zorg die wij bieden passend is bij uw hulpvraag. Indien wij inschatten dat wij kunnen bieden wat er nodig is, vragen wij u om te zorgen voor een verwijsbrief via ZorgDomein die aan ons wordt verstuurd door uw (huis)arts) of een verwijzing via het gebiedsteam. Indien wij deze hebben ontvangen, plannen wij met u een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek dient u een (kopie) ID-bewijs van het kind/de jeugdige mee te te nemen. Het is wettelijk vereist dat het kind/de jeugdige zich bij de start van de intake identificeert. Dit geldt ook voor baby's. Als zorgverlener zijn wij verplicht om het Burgerservicenummer te registreren. Ook is het wenselijk om eventuele rapportage van eerdere (psychologische) hulpverlening mee te nemen.

Het intakegesprek wordt doorgaans gevoerd met kind/jeugdige en ouder(s)/verzorger(s) samen. Voor kinderen/jeugdigen jonger dan 16 jaar geldt dat, als beide ouders het ouderlijk gezag dragen, beide ouders ook schriftelijk toestemming moeten geven voor de aanmelding en diagnostiek/behandeling. Gedurende het intakegesprek worden nog ontbrekende algemene gegevens met u doorgenomen, wordt de reden van aanmelding met u besproken en zal worden bekeken wat de mogelijkheden voor psychologisch onderzoek en/of behandeling kunnen zijn.

Er zal samen met u een behandelplan worden opgesteld met hierin vermeld de (voorlopige) diagnose, doelstelling(en), onderzoeks-/behandelactiviteiten en verwachtte duur. Na overeenstemming over het behandelplan start de behandeling. Tijdig vindt er een evaluatie plaats, waarna zo nodig bijstelling van het behandelplan plaats vindt. Ook wordt binnen onze praktijk ‘Routine Outcome Measurement’ (ROM) toegepast, wat betekent dat aan het begin, tussentijds (bij langdurige behandelingen) en aan het eind van de behandeling middels enkele vragenlijsten wordt gemeten in hoeverre er sprake is van psychische klachten en of er veranderingen optreden. Op die manier wordt in kaart gebracht of de geboden hulp effect heeft (gehad). Na afloop van de behandeling wordt u tevens uitgenodigd om een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen.

 

Wij zijn onvoldoende toegerust om in acute (crisis)situaties te kunnen bieden wat er nodig is. Wanneer de klachten of problemen bij een kind/jeugdige zo hoog zijn opgelopen dat er acuut hulp nodig is, dan is het van belang om contact op te nemen met uw eigen huisarts of huisartsenpost (spoedpost Noord-Limburg): tel. 0900-8818. Indien wij inschatten dat de problematiek dusdanig van aard is dat meer multidisciplinair werken en/of betrokkenheid van een kinder- & jeugdpsychiater nodig is, dan zullen wij dit uiteraard openlijk met u bespreken en met u meedenken welke zorginstelling in dat geval meer passend is.

 

Samengevat:

Voorafgaand aan het intakegesprek:

1. U vult het aanmeldformulier in voor uw kind op onze website.

2. Uw verwijzer (indien (huis)arts) draagt zorg voor het versturen van de verwijsbrief naar Jeps via ZorgDomein.

 

Meebrengen naar het intakegesprek:

1. (kopie) ID-bewijs van kind/jeugdige (dit geldt ook voor baby's).

2. Eventuele rapportage van eerdere (psychologische) hulpverlening.