Image
Image

professionals

verwijzing


Onze cliënten hebben een verwijzing nodig van hun huisarts, jeugdarts GGD, medisch specialist, (kinder- & jeugd)psychiater of het gemeentelijke gebiedsteam.

Doorverwijzen via ZorgDomein

Als verwijzer kunt u uw patiënt via de ZorgDomein Verwijsapplicatie digitaal naar ons verwijzen voor zorg binnen de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Wij nemen na ontvangst van uw verwijsbrief zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met uw patiënt en/of ouder(s)/verzorger(s) voor het plannen van een intakegesprek.

Onder de Generalistische Basis GGZ valt lichte tot matige, niet complexe psychische problematiek. Het gaat dan in beginsel om psychische klachten, aandoeningen en stoornissen die korter dan zes maanden bestaan, die zich niet in combinatie met andere fysieke of psychische klachten voordoen en waarbij de verwachting bestaat dat een overzienbaar, kortdurend traject afdoende zal zijn. Er wordt niet verwezen voor psychodiagnostisch onderzoek en dit blijkt voorafgaand aan het behandeltraject niet nodig om het beeld te verhelderen.

Onder de Gespecialiseerde GGZ valt complexe problematiek die ingrijpt op meerdere (ontwikkelings)terreinen en/of is verweven met de gezinsdynamiek. Hiervoor dient een intensiever traject te worden ingezet, waarbij in onze praktijk de psychotherapeut aangewezen is als (regie)behandelaar. Er wordt (mede) verwezen voor psychodiagnostisch onderzoek of dit blijkt voorafgaand aan het behandeltraject nodig om het beeld te verhelderen.

In geval van ernstige of acute problematiek, in crisissituaties en/of wanneer uw patiënt (mogelijk) medicatie(advies) behoeft, zijn wij als vrijgevestigde GGZ-praktijk onvoldoende toegerust om te kunnen bieden wat er nodig is.  U kunt in dat geval uw patiënt verwijzen naar een meer multidisciplinaire GGZ-instelling, waarbij ook een (kinder- & jeugd)psychiater betrokken kan worden.

consultatie


Consultatie voor professionals via PROVICO

Indien u als (huis)arts of POH-GGZ vragen heeft over een patiënt en het hierbij nodig is om kortdurend expertise in te roepen, kunt u bij ons terecht. Het is ook mogelijk om expertise in te schakelen wanneer u twijfels heeft over wat er precies speelt aan problematiek bij een patiënt waardoor moeilijk in te schatten is wat er nodig is of wanneer er (vermoedelijk) een doorverwijzing nodig is. Wij zijn als samenwerkingspartner aangesloten bij PROVICO en maken gebruik van het Ketenzorg Informatie Systeem (KIS) voor de GGZ.

supervisie


In het kader van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en orthopedagoog generalist is het mogelijk om bij ons supervisie te volgen.

De supervisie zal gericht zijn op zowel methodische- als op persoonlijke doelstellingen. Bij methodische doelstellingen staat de inhoud van het vak centraal. Denk hierbij aan psychodiagnostiek, behandelproces, vaardigheden, interventies, methodieken en theoretische stromingen. Bij persoonlijke doelstellingen gaat het om je professionele attitude, zoals je belevingen, gewaarwordingen, eigen overwegingen, persoonlijke stijl, alsmede ook je sterke kanten en valkuilen als behandelaar.

Een veilige sfeer en een goede werkrelatie zijn ons inziens voorwaarde voor een constructieve samenwerking en voor het ontstaan van ruimte binnen de supervisierelatie om te kunnen exploreren en reflecteren. Bij Jeps hechten wij er dan ook veel belang aan dat je ervaart dat, vanuit het uitgangspunt van gelijkwaardigheid, verschillen (werkinhoudelijk en persoonlijk) bespreekbaar zijn en naast elkaar kunnen bestaan.

Voor 2024 is het tarief voor supervisie in het kader van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog dan wel orthopedagoog generalist als volgt vastgesteld:

Supervisiesessie à 45 minuten: €110,-. Dit tarief is incl. indirecte tijd (voorbereiding, procesbewaking (ook van leerdoelen), schriftelijke evaluaties).

Onze supervisoren zijn:

Marlou Joosten, Psychotherapeut / Gezondheidszorgpsycholoog / Cognitief Gedragstherapeut VGCt          
Carlijn van Susante, Gezondheidszorgpsycholoog / Therapeut beeldcommunicatie
Fieke Geurts, Orthopedagoog Generalist