Privacyverklaring

Jeps Psychotherapie (hierna te noemen Jeps), gevestigd te Horst en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71998888, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Jeps met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Jeps persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Jeps;
 3. bezoekers van website van Jeps;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Jeps;
 5. sollicitanten;
 6. supervisanten;
 7. alle overige personen die met Jeps contact opnemen of van wie Jeps persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Jeps verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een gesprek, bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Jeps zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid;
 4. door camerabeelden die tijdens een therapiesessie ter ondersteuning van de therapie of supervisie van de behandelaar zijn vastgelegd. De camerabeelden worden in beginsel na afsluiting van de behandeling of supervisie verwijderd. Alvorens cameraopnamen te maken zal hiervoor schriftelijk toestemming worden gevraagd.

3. Doeleinden verwerking

Jeps verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite: https://www.jeps-psychotherapie.nl/ ;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

4. Rechtsgrond

Jeps verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de gemeente, zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Jeps kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Jeps persoonsgegevens verwerken. Jeps sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Jeps deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Jeps deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Beleidsinformatie Jeugd

Sinds 1 januari 2015 is het voor jeugdhulpaanbieders verplicht om beleidsinformatie aan te leveren aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook gemeenten eisen deze informatie om de hulpverlening te kunnen vergoeden. Per cliënt gaat het om: BSN; geboortedatum; geslacht; postcode; type zorg ; diagnose; startdatum; einddatum; verwijzer; wijze van afsluiten. Op de gegevensaanlevering aan het CBS is de wet CBS van toepassing. Daarin is gewaarborgd dat gegevens zo verwerkt worden dat ze niet herleidbaar zijn tot personen (artikel 37 wet CBS).

Beleidsinformatie volwassenen

In 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Zorgaanbieders zijn verplicht informatie aan te leveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de zorgverzekeraar. Hieronder staat uiteengezet om welke informatie het gaat.

Zorgverzekeraar
Op de declaratie aan de zorgverzekeraar staat informatie over de zorgaanbieder, de patiënt en welke zorg is geleverd zoals een consult. Ook krijgt de verzekeraar het  zorgvraagtype en de DSM-diagnosehoofdgroep – een globale diagnose, niet te verwarren met de primaire en specifieke DSM-diagnose.

NZa
De NZa ontvangt één stroom informatie met declaratiegegevens van de behandeling. Dit is dezelfde informatie als de zorgverzekeraar met de nota ontvangt. Denk aan het  gekozen zorgvraagtype, de DSM-diagnosehoofdgroep en de geleverde zorg. Wel zijn alle gegevens die direct tot patiënten zijn te herleiden geschrapt of gepseudonimiseerd, zodat de NZa niet kan zien om wie het gaat.

Daarnaast ontvangt de NZa informatie over de zorgvraagtypering. Denk aan de antwoorden op de scorelijst, het geadviseerde zorgvraagtype en het gekozen zorgvraagtype. Deze gegevens zijn zo verwerkt dat niet naar individuele patiënten te herleiden zijn.

Privacyverklaring zorgprestatiemodel
Als u niet wilt dat uw gegevens over de zorg doorgegeven worden aan de verzekeraar of de NZa, kunt u dit met uw behandelaar bespreken en een privacyverklaring ondertekenen. Wij zijn als zorgaanbieder nog wel verplicht om de gegevens te blijven registreren in onze administratie.

7. Doorgifte buiten de EER

Jeps geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Jeps ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

Jeps bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Jeps hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacy statement

Jeps kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Jeps gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Jeps te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Jeps door een e-mailbericht te sturen naar info@jeps-psychotherapie.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Jeps persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Jeps door een e-mailbericht te sturen naar naar info@jeps-psychotherapie.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid met u op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).