Image
Image

Informatie

tarieven & vergoedingen


Tarieven Kinderen en Jeugdigen (0-18 jaar)


Tarieven Kinderen en Jeugdigen (0-18 jaar)

Vergoeding door gemeente

De zorg die wij bij Jeps leveren wordt vergoed door de volgende gemeenten uit de regio Noord-Limburg: Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Beesel, Bergen en Gennep. De praktijk heeft geen contract afgesloten met de gemeente Venlo. U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts, jeugdarts GGD, medisch specialist of van het gemeentelijke gebiedsteam.

Ongecontracteerde zorg

In geval van eigen initiatief/particulier is per 2024 ons uurtarief voor psychodiagnostiek en/of behandeling vastgesteld op €132,- per uur.

Onder dit tarief valt zowel directe contacttijd als indirecte tijd (voorbereiding, reflectie en rapportage). Dit tarief geldt ook voor overige psychologische diensten (zoals bijvoorbeeld telefonische- en mailcontacten / overleggen ten behoeve van de behandeling/consultatie, verstrekken van informatie aan derden, reistijd bij externe bezoeken e.d.).


Tarieven Jongvolwassenen (18-27 jaar)


Zorgprestatiemodel

Per 1-1-2022 is het ZorgPrestatieModel (ZPM) ingevoerd. Deze cliëntenfolder informeert u over de belangrijkste wijzigingen. Zorgkosten zullen maandelijks bij u of bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht. De tarieven zijn gebaseerd op de directe contacttijd. Hieronder vallen consulten in onze praktijk, externe consulten, digitale consulten en telefonische- en mailcontacten.

Jeps werkt vanuit het systeem planning = realisatie. Dat betekent dat we standaard een duur van 45 minuten rekenen als er een afspraak wordt ingepland. Slechts als deze afspraak uiteindelijk meer dan 15 minuten korter of langer duurt, dan wordt de standaardduur van een afspraak gewijzigd en uiteindelijk gedeclareerd.

Gecontracteerde zorg

Jeps heeft voor 2024 met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten:

  • Menzis: waaronder Menzis, Anderzorg, Hema en VinkVink
  • Coöperatie VGZ: waaronder VGZ, IZA, IZZ, Zorgzaam Verzekerd, Bewuzt, United Consumers VGZ,  UMC, Univé en ZEKUR
  • Achmea (Zilveren Kruis) waaronder: Zilveren Kruis, De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO, Interpolis, De christelijke en ZieZo

Maandelijks wordt de factuur door de praktijk bij uw zorgverzekeraar ingediend. De factuur bestaat uit zorgprestaties, dit is bijv. de directe tijd van uw consulten. In dit tarief dat jaarlijks door de NZa wordt vastgesteld, is de indirecte tijd (zoals verslaglegging) inbegrepen. Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts/medisch specialist nodig. Indien wij geen geldige verwijsbrief hebben ontvangen, dan zullen wij de gemaakte zorgkosten bij u in rekening brengen.

Ongecontracteerde zorg

Indien u beschikt over een zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar dan bovengenoemde verzekeraars, dan bieden wij ongecontracteerde zorg, waardoor u onze factuur (volgens NZa tarief) rechtstreeks aan ons betaalt en zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u beschikt over een zuivere restitutiepolis voor GGZ-zorg, dan heeft u recht op 100% vergoeding van de zorgkosten. Indien u beschikt over een andere polis dan is de vergoeding lager. Houdt u er in beide gevallen rekening mee dat de zorgverzekeraar het verplichte eigen risico inhoudt. Laat u voorafgaand goed informeren door uw zorgverzekeraar over de vergoeding van de zorgkosten. Voorgaande informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, echter hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Zie hier de tarievenlijst.

Onverzekerde zorg

Niet alle problemen komen voor vergoeding in aanmerking. Zo zijn aanpassingsstoornissen en werkproblemen uitgesloten van vergoeding. U dient in deze situatie de zorgkosten zelf te betalen of eventueel vanuit een aanvullende verzekering. Het tarief dat wij in dergelijke situaties in rekening brengen is in 2024 vastgesteld op €131,82 per consult van 45 minuten (hierin is 15 minuten administratietijd inbegrepen).


Eigen kosten bij no-show


Als u niet op de geplande afspraak verschijnt en dit niet meer dan 24 uur van tevoren heeft gemeld, heeft dit voor ons als gevolg dat de voor u gereserveerde tijd niet meer kan worden ingevuld door een andere cliënt. Dit zorgt voor langere wachtlijsten. Bovendien worden deze "no show" afspraken niet vergoed door gemeenten en zorgverzekeraars. Wij zijn derhalve genoodzaakt een deel van de kosten hiervan bij u in rekening brengen (€80,- per sessie van 45 minuten). Voor meer informatie over onze werkwijze bij "no show" verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.

privacy


Uiteraard wordt er uiterst zorgvuldig omgegaan met informatieverstrekking aan derden. Wij zullen u te allen tijde om toestemming vragen om informatie te mogen opvragen bij/verstrekken aan andere betrokkenen, wanneer dit in het belang is voor de behandeling van uw kind. Kinderen vanaf 12 jaar dienen ook zelf, naast de ouder(s)/verzorger(s), toestemming te geven. Vanaf 16 jaar is alleen de toestemming van de jeugdige voldoende.

Sinds 1 januari 2015 is het voor jeugdhulpaanbieders echter verplicht om beleidsinformatie aan te leveren aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook gemeenten eisen deze informatie om de hulpverlening te kunnen vergoeden. Per jeugdige gaat het om: naam; geboortedatum; BSN-nummer; geslacht; type ingezette jeugdhulp; startdatum en einddatum jeugdhulp; verwijzer; wijze van afsluiten jeugdhulp. Op de gegevensaanlevering aan het CBS is de wet CBS van toepassing. Daarin is gewaarborgd dat gegevens zo verwerkt worden dat ze niet herleidbaar zijn tot personen (artikel 37 wet CBS).

Jeps hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In het Privacystatement wordt uitgelegd hoe Jeps met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

veiligheid


De Wet Verplichte Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Organisaties en zelfstandig werkende hulpverleners die werkzaam zijn in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie zijn sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht om een meldcode te gebruiken bij signalen en vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Van hulpverleners wordt verwacht dat zij actief kindermishandeling en huiselijk geweld signaleren, zo nodig melden en tegengaan.

Dit betekent dat, wanneer wij vanuit de gesprekken die wij met u voeren of via een andere bron (bijv. consultatiebureau, kinderdagverblijf of school) signalen krijgen dat mogelijk de veiligheid van het kind/de jeugdige (of van andere gezinsleden) in het geding is, wij deze signalen serieus nemen en deze met u (en zo nodig andere betrokkenen) zullen bespreken en in kaart zullen brengen. Wanneer de veiligheid van één of meerdere gezinsleden inderdaad in het geding blijkt te zijn en de hulp vanuit onze praktijk niet toereikend is om de veiligheid te kunnen waarborgen, dan zullen wij contact zoeken met een collega in het werkveld en/of met Veilig Thuis om te overleggen wat er moet gebeuren om de veiligheid te herstellen.

Wanneer u zich zelf zorgen maakt om de veiligheid van uw eigen of andermans kinderen, dan kunt u uiteraard ook op eigen initiatief contact zoeken met Veilig Thuis. Telefoonnummer: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

klachten


Wanneer u niet tevreden bent over onze zorgverlening, dan willen wij dit uiteraard graag horen om te kijken waar wij aanpassingen en verbeteringen kunnen doen. Voor GZ-psychologen en psychotherapeuten zijn er een aantal wetten van kracht, waaronder de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorgsector). De WGBO regelt de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten. Via de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) vallen psychotherapeuten en GZ-psychologen ook onder het Tuchtrecht.

Wanneer u bezwaren heeft tegen ons beroepsmatig handelen, u zich rechtstreeks benadeeld voelt en er in overleg met ons niet uitkomt, dan kunt u zich in ons geval richten tot de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP). De LVVP kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris die kan bemiddelen in het conflict. Een klachtenfunctionaris is zodanig getraind dat hij/zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kan spelen bij de afhandeling van uw klacht. Uw klacht zal in het licht van de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorgsector (Wkkgz) getoetst worden aan de Beroepscode voor psychologen en de Beroepscode voor psychotherapeuten, waar haar leden zich aan dienen te houden.

cliëntportaal en zorgmail


Wij maken voor bij ons ingeschreven cliënten gebruik van een digitaal cliëntportaal. Dit is een beveiligde online omgeving die toegang geeft tot een cliëntendossier. Mailcontact met bij Jeps ingeschreven cliënten vindt plaats via ZorgMail; een beveiligde mailverbinding.