Image
Image

behandelaanbod

psychodiagnostisch onderzoek


Na de intakefase volgt soms een diagnostiekfase. Het doel van nader onderzoek is zicht krijgen op de achtergrond (ontstaans- en in stand houdende factoren) van de klachten en de mogelijkheden van kind/jeugdige of jongvolwassene en zijn/haar gezin. Een onderzoek kan bestaan uit gesprekken, tests (intelligentie-, neuropsychologisch- en/of persoonlijkheidsonderzoek), spelobservaties of bijvoorbeeld observaties in de thuissituatie, op het kinderdagverblijf of op school. Met uw toestemming vragen wij daarnaast eventueel informatie op bij andere betrokkenen, zoals consultatiebureau, kinderdagverblijf, school en/of (huis)arts. In een adviesgesprek bespreken wij met u onze visie op de verkregen informatie en het behandelvoorstel. Als hier overeenstemming over is begint vervolgens de behandeling.

psycho-educatie


Psycho-educatie is een methode die tot doel heeft kinderen/jeugdigen, jongvolwassenen en hun ouders uitleg te geven over de problematiek en samen met hen te kijken naar wat de mogelijkheden en beperkingen zijn die daarmee samengaan. Doel is hiermee te bereiken dat enerzijds kinderen/jeugdigen en jongvolwassenen zichzelf beter gaan begrijpen en gaan ervaren dat er ook een positieve kant aan zit. Er is hierbij sprake van een brede kijk (positieve gezondheid) en we gaan er hierbij vanuit dat wie zichzelf goed kent, beter voor zichzelf kan zorgen, beter voor zichzelf kan opkomen en gemakkelijker keuzes kan maken in het leven. Anderzijds krijgen ook ouders en/of andere belangrijke mensen in de omgeving handvatten die helpen bij het leren omgaan met de situatie. Hierdoor ontstaat er meer acceptatie en begrip. Bij jonge kinderen is psycho-educatie te allen tijde gericht op de ouders zodat zij hun kind beter kunnen begrijpen en zo ook beter kunnen afstemmen op de behoeften van hun kind, rekening houdend met zijn/haar mogelijkheden en beperkingen. In overleg met u wordt afgesproken wat de duur en intensiteit van de behandeling zal zijn.

psychotherapie


Psychotherapie is een laagdrempelige vorm van specialistische behandeling, waarin het kind/de jeugdige of de jongvolwassene met zijn of haar klacht(en) centraal staat. Iedereen is wel eens prikkelbaar, verdrietig of bang. Jeugdigen en jongvolwassenen kunnen moeite hebben met het maken van eigen keuzes. Als dit lang duurt of steeds terugkomt, dan leidt dit vaak tot (uiteenlopende) klachten. Sommige kinderen/jeugdigen of jongvolwassenen trekken zich dan terug, terwijl anderen juist steeds de confrontatie opzoeken. Hierdoor kunnen problemen ontstaan in het gezin, op school of in de werksituatie en kan de verdere ontwikkeling vastlopen.

De therapie richt zich op iemands binnenwereld, maar ook op de plek in het gezin en/of de relaties met de buitenwereld. Samen wordt gezocht naar de betekenis van gedrag en gevoelens. Dit kan bijvoorbeeld via gesprekken en/of bij kinderen via spel en/of het maken van tekeningen. We proberen om de problemen te begrijpen en om te ontdekken welke (onbewuste) patronen er zijn ontstaan. Wanneer deze patronen bewuster worden, ontstaat er ruimte voor verandering. Het doel van de therapie is dat het kind/de jeugdige of de jongvolwassene controle krijgt over datgene waar hij/zij last van heeft en ontdekt dat er keuzemogelijkheden zijn. Hij/zij leert zo (weer) vertrouwen op de eigen kracht, waardoor klachten zullen afnemen.

cognitieve gedragstherapie


Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een vorm van psychotherapie die bestaat uit een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie.

Cognitieve therapie gaat vooral over hoe gedachten invloed hebben op ons gevoel en daarmee ook op ons gedrag. Wanneer je op straat iemand begroet en de ander reageert niet, dan zou je kunnen denken ‘zie je wel, ik heb altijd al gedacht dat hij me niet mag’. Dit kan je onzeker maken en je zult meer in je schulp kruipen of geïrriteerd raken, dan wanneer je in dezelfde situatie zou denken ‘misschien was hij in gedachten en heeft hij me niet gehoord’. Er wordt samen met de therapeut uitgezocht welke gedachten je hebt op bepaalde momenten en hoe disfunctionele overtuigingen zijn ontstaan. Vervolgens kunnen deze gedachten en overtuigingen bewerkt worden. Bij het uitwerken van meer realistische gedachten en overtuigingen maakt de therapeut gebruik van specifieke cognitieve oefeningen en opdrachten.

Binnen gedragstherapie breng je samen met de therapeut eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut jou om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse (gedrags)oefeningen gedaan en wordt er gewerkt met opdrachten. Zowel het inventariseren van problematisch gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag doe je samen met de therapeut.

Bij cognitieve gedragstherapie worden de problemen vanuit beide invalshoeken bekeken en aangepakt.

Zie voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie de website van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt); www.vgct.nl

emdr


EMDR staat voor 'Eye Movement Desensitization and Reprocessing'. Het is een behandelmethode voor mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het meegemaakt hebben van een ongeval, geweldsincident/mishandeling, seksueel misbruik, medische ingre(e)p(en), pesterijen, ziekteproces/overlijden van dierbare etc. Na dergelijke gebeurtenissen kan iemand klachten ontwikkelen zoals nachtmerries, prikkelbaarheid, schrik- en vermijdingsreacties, herbelevingen, flashbacks, concentratieproblemen, angsten en/of woede-aanvallen. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS).

Een voordeel van EMDR is dat je niet lang over de gebeurtenis hoeft te praten. Nadat het kind/de jeugdige of de jongvolwassene er iets over heeft verteld, moet hij/zij met zijn/haar ogen iets volgen dat door de therapeut heen en weer wordt bewogen (in veel gevallen de hand van de therapeut). Ook kan er gebruik gemaakt worden van de EMDR light bar (lamp) of van handtaps, waarbij de therapeut om beurten links-rechts de handen van het kind/de jeugdige of jongvolwassene aanraakt. Bij heel jonge kinderen is het mogelijk om EMDR toe te passen door middel van 'storytelling'. De hulp en inzet van ouders is dan een vereiste. Doorgaans werkt EMDR relatief snel en kan het kind, de jeugdige of de jongvolwassene aan de nare (traumatische) gebeurtenis terugdenken zonder dat het nog spanning oproept. Gerelateerde klachten zullen snel afnemen.

Hier kun je een filmpje zien hoe EMDR in zijn werk gaat bij kinderen.

Hier kun je een filmpje zien hoe EMDR in zijn werk gaat bij jeugdigen.

Acceptance and commitment therapy (act)


Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van therapie waarbij het aanvaarden van (onverkaarde) klachten centraal staat (acceptatie). Je leert om het zinloze gevecht met (vervelende) emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen. Zo ontstaat er ruimte en aandacht voor dingen die echt belangrijk voor je zijn (commitment).

ACT is een evidence based (wetenschappelijk onderbouwde) behandelmethodiek binnen de cognitieve gedragstherapie welke niet uitgaat van een ziekte of stoornis. Het gaat ervan uit dat mensen zich voortdurend moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden en uitdagingen. Het doel is niet om klachten op te lossen of te verminderen, maar om mentaal veerkrachtiger te worden.

online behandeling


Bij Jeps maken wij in overleg met u regelmatig gebruik van online behandeling middels E-health programma's, welke zijn ontwikkeld door een team van gespecialiseerde E-Health ontwikkelaars dat samenwerkt met experts en ervaringsdeskundigen. Online behandeling kan een onderdeel vormen van de behandeling waarin u ook gesprekken met ons heeft. Dit noemen we Blended Care. U kunt hierbij onder andere denken aan begeleidende video’s, schrijfopdrachten, opdrachten om te oefenen in het dagelijkse leven, voorbeelden uit de praktijk en extra informatie over een bepaald onderwerp. Deze middelen kunnen helpen, precies op de manier en op het moment dat u er behoefte aan heeft.

Online behandeling kan een grote toevoeging zijn binnen het behandelproces. Zo biedt het extra mogelijkheden om continuïteit te kunnen bieden tussen bijvoorbeeld twee afspraken in. Ook is het voor veel mensen, en zeker voor jeugdigen en jongvolwassenen, vaak een laagdrempelige toevoeging aan de behandeling. Online behandeling is geschikt voor iedereen die toegang heeft tot het gebruik van een smartphone, tablet of laptop.

Het internet platform waar wij gebruik van maken is www.therapieland.nl

ouder-kindbehandeling


Baby's en jonge kinderen zijn nog zeer verbonden met hun ouders. Hun ontwikkeling vindt plaats binnen de relatie die zij met hun ouders hebben. De behandeling bij Jeps zal daarom vrijwel altijd plaatsvinden samen met hun ouders. Het doel is dan vaak om de kwaliteit van de ouder-kindrelatie te bevorderen om zo een gezonde emotionele en sociale ontwikkeling van het kind te bevorderen of een bedreigde en verstoorde ontwikkeling te behandelen. Bij deze behandeling kan gebruik gemaakt worden van video-opnames van spelmomenten.

speltherapie


Speltherapie kan gezien worden als een vorm van psychotherapie, waarbij zowel het spel als de (therapeutische) relatie tussen cliënt en speltherapeut centraal staat. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van een kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden. Door middel van spel kan het kind deze ingrijpende gebeurtenissen verwerken, psychosociale moeilijkheden en emotionele blokkades voorkomen of oplossen en zo weer een optimale groei en ontwikkeling bereiken. In de veilige en vrije situatie van het spel kan een kind zich uiten en zijn of haar eigen gevoelens, gedachten, ervaringen en gedrag exploreren. Het ervaart hierdoor controle in het omgaan met de wereld om zich heen. Spel biedt unieke expressie-, exploratie- en ervaringsmogelijkheden, die kunnen leiden tot ontwikkeling en verandering bij het kind. Speltherapie is bedoeld voor kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar.

systeemgerichte ouderbegeleiding


Voor een kind zijn de ouders/verzorgers de belangrijkste personen. Daarom is er altijd systeemgerichte ouderbegeleiding naast een kinder(psycho)therapie. Ouders worden geholpen hun opvoeding bij te stellen zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij de ontwikkeling en de mogelijkheden en beperkingen van hun kind. Zeker wanneer er bij een kind sprake is van psychiatrische- of ontwikkelingsproblematiek is het van belang dat ouders samen met hun kind uitleg krijgen over wat dit betekent en hoe zij hiermee om kunnen gaan. In overleg met ouders en kind/jeugdige kunnen ook bijvoorbeeld kinderdagverblijf, school, overige familieleden en/of andere belangrijke personen uit de omgeving betrokken worden bij de behandeling. De systeemgerichte ouderbegeleiding is daarnaast gericht op het verbeteren van interactiepatronen binnen het gezin, het elkaar beter leren begrijpen en het elkaar positief leren beïnvloeden en ondersteunen, waardoor klachten of problemen zullen verminderen.