Image
Image

aanmelding & werkwijze

aanmelding


Kinderen en jeugdigen (0-18 jaar)

Uw kind kan naar ons verwezen worden via uw arts (huisarts, jeugdarts GGD, medisch specialist, kinder- & jeugdpsychiater) òf via het gebiedsteam van de gemeente.

 • Verwijzing via arts (huisarts, jeugdarts GGD, medisch specialist, kinder- & jeugdpsychiater):
  • De verwijzing zal het snelst en voor u het gemakkelijkst verlopen indien uw (huis)arts de verwijsbrief via ZorgDomein rechtstreeks aan ons verzendt.
  • Zodra wij van uw (huis)arts een verwijsbrief via ZorgDomein hebben ontvangen, zullen wij telefonisch contact met u opnemen om te kunnen begrijpen welke zorgen u heeft en wat uw hulpvraag is.
  • Indien wij inschatten dat wij kunnen bieden wat er nodig is, dan zullen wij uw algemene gegevens met u opnemen ten behoeve van het dossier en plannen wij met u een intakegesprek.
 • Verwijzing via het gebiedsteam (gemeente):
  • Wij nemen telefonisch contact met u op om te kunnen begrijpen welke zorgen u heeft en wat uw hulpvraag is.
  • Indien wij in overleg met het gebiedsteam inschatten dat wij kunnen bieden wat er nodig is, dan zullen wij uw algemene gegevens met u opnemen ten behoeve van het dossier en plannen wij met u een intakegesprek.

Mocht u (voorafgaand) vragen hebben aan ons of met ons willen overleggen, dan kunt u uiteraard ook telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen.

Jongvolwassenen (18-27 jaar)

 • Verwijzing via arts (huisarts, medisch specialist, psychiater):
  • De verwijzing zal het snelst en voor u het gemakkelijkst verlopen indien uw (huis)arts of medisch specialist de verwijsbrief via ZorgDomein rechtstreeks aan ons verzendt.
  • Zodra wij van uw (huis)arts of medisch specialist een verwijsbrief via ZorgDomein hebben ontvangen, zullen wij telefonisch contact met u opnemen om te kunnen begrijpen welke zorgen u heeft en wat uw hulpvraag is.
  • Indien wij inschatten dat wij kunnen bieden wat er nodig is, dan zullen wij uw algemene gegevens met u opnemen ten behoeve van het dossier en plannen wij met u een intakegesprek.

Mocht u (voorafgaand) vragen hebben aan ons of met ons willen overleggen, dan kunt u uiteraard ook telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen.

intakegesprek


Tijdens het intakegesprek dient u een (kopie) ID-bewijs van uzelf (in geval van jongvolwassene) of het kind/de jeugdige mee te nemen. Het is wettelijk vereist dat uzelf (in geval van jongvolwassene) of het kind/de jeugdige zich bij de start van de intake identificeert. Dit geldt ook voor baby's. Als zorgverlener zijn wij verplicht om het Burgerservicenummer te registreren. Ook is het wenselijk om eventuele rapportage van eerdere (psychologische) hulpverlening mee te nemen.

Het intakegesprek wordt doorgaans gevoerd met kind/jeugdige en ouder(s)/verzorger(s) samen of met u als jongvolwassene. Voor kinderen/jeugdigen jonger dan 16 jaar geldt dat, indien ouders zijn gescheiden en zij beiden het ouderlijk gezag dragen, beide ouders ook schriftelijk toestemming moeten geven voor de aanmelding en diagnostiek/behandeling.

Gedurende het intakegesprek wordt de reden van aanmelding met u besproken en zal worden bekeken wat de mogelijkheden voor psychologisch onderzoek en/of behandeling kunnen zijn. Er zal samen met u een behandelplan worden opgesteld met hierin vermeld de (voorlopige) beschrijvende diagnose, doelstelling(en), onderzoeks-/behandelactiviteiten en verwachtte duur. Na overeenstemming over het behandelplan start de behandeling.

Samengevat:

Aanmelding/verwijzing:

Voor kinderen en jeugdigen geldt dat uw verwijzer (indien (huis)arts) zorg draagt voor het versturen van de verwijsbrief naar Jeps via ZorgDomein òf dat het gebiedsteam (gemeente) zorg draagt voor een verwijzing naar Jeps.

Voor jongvolwassenen geldt dat uw verwijzer (indien (huis)arts of medisch specialist) zorg draagt voor het versturen van de verwijsbrief naar Jeps via ZorgDomein.

Meebrengen naar het intakegesprek:

 1. (kopie) ID-bewijs van uzelf (in geval van jongvolwassene) of uw kind/jeugdige (dit geldt ook voor baby's).
 2. Eventuele rapportage van eerdere (psychologische) hulpverlening.

behandeling


Gedurende de behandeling vinden er terugkerend evaluatiemomenten plaats, waarna zo nodig bijstelling van het behandelplan plaats vindt. Ook wordt binnen onze praktijk ‘Routine Outcome Measurement’ (ROM) toegepast, wat betekent dat aan het begin, tussentijds (bij langdurige behandelingen) en aan het eind van de behandeling middels enkele vragenlijsten wordt gemeten in hoeverre er sprake is van psychische klachten en of er veranderingen optreden. Op die manier wordt in kaart gebracht of de geboden hulp effect heeft (gehad). Na afloop van de behandeling wordt u tevens uitgenodigd om een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen.

crisissituatie


Wij zijn als vrijgevestigde praktijk onvoldoende toegerust om in acute (crisis)situaties te kunnen bieden wat er nodig is. Wanneer de klachten of problemen zo hoog zijn opgelopen dat er acuut hulp nodig is, dan is het van belang om contact op te nemen met uw eigen huisarts of huisartsenpost (spoedpost Noord-Limburg): tel. 0900-8818. Indien wij inschatten dat de problematiek dusdanig van aard is dat meer multidisciplinair werken en/of betrokkenheid van een (kinder- & jeugd)psychiater nodig is, dan zullen wij dit uiteraard openlijk met u bespreken en met u meedenken welke zorginstelling in dat geval meer passend is.